Политика за доставка

V. ДОСТАВКА.
21. Продуктите, поръчани от електронния магазин www.sugabuba.com се доставят в следните срокове:
22. За територията на Република България – до 5/пет/ работни дни.
22.1. ШУГА КЪМПАНИ си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.
23. Срокът за доставка започва да тече от изпращане на поръчката от страна на Потребителя, респективно – от получаване на плащането при избран начин на плащане „по банков път”, освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 5/пет/ работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България.
24. ШУГА КЪМПАНИ не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера /транспортната фирма и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от ШУГА КЪМПАНИ обстоятелства.
25. При извършване на доставката, продуктите следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци – външни видими дефекти – повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми ШУГА КЪМПАНИ на тел: 0887458463
26. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма при получаването на пратката и ШУГА КЪМПАНИ не бъде незабавно уведомен на тел: 0887458463, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.
27. Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка/наложен платеж” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с ШУГА КЪМПАНИ на тел: 0887458463 за отстраняване на несъответствието.
28. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема продукта при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
29. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ШУГА КЪМПАНИ се освобождава от задължението си да достави заявените продукти и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на продукти.
30. Когато доставените продукти явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 7 (седем) работни дни от уведомяването за такова искане на ШУГА КЪМПАНИ на e-mail: sales@sugabuba.com

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes