Политика за възстановяване на пари

VI. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА. ПРАВО НА ОТКАЗ.

31. Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от получената стока (сключения договор от разстояние) в срок от четиринадесет работни дни от датата на получаване на стоката.
32. Упражняване правото на отказ:
32.1. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми ШУГА КЪМПАНИ за решението си чрез попълването на ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА, изпратено по електронна поща, писмо, факс или по друг подходящ начин, удостоверяващ изпращането, преди изтичане на четиринадесет дневния срок за отказ по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП.
32.2. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ се носи от Потребителя.
33. Връщане на стоката
33.1. При упражняване правото на отказ от стоката, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ШУГА КЪМПАНИ. Стоката се връща на адреса, от който е изпратена, посочен в товарителницата за получаване, без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил решението си за отказ. Крайният срок се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на ШУГА КЪМПАНИ преди изтичането на 14-дневния срок.
33.2. Разходите за връщане на стоката са за сметка на Потребителя и не се възстановяват. Те донесени лично от Потребителя или доставени чрез куриер, като всички транспортни /куриерски/ пощенски и други разходи по доставката са за сметка на Потребителя.
33.3. Потребителят е длъжен да съхранява получените от ШУГА КЪМПАНИ продукти, тяхното качество и безопасност до връщането им.
33.4. За да бъдат върнати обратно закупените продукти задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта им, придружени от всички документи по продажбата (касова бележка и фактура). На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия. Също така не може да се извърши отказ от сключен договор за продукти, защото самото им естество изключва това и то предимно от хигиенична гледна точка (продуктите са кремове). В случай, че върнатият продукт е непълен, увреден или видимо използван, ШУГА КЪМПАНИ има право да изисква компенсация за възникналите вреди. ШУГА КЪМПАНИ има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.
33.5. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху ШУГА КЪМПАНИ, с получаването на стоката от ШУГА КЪМПАНИ, удостоверено с подписването на товарителницата за получаване.
34. Възстановяване на заплатените суми.
34.1. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ, ШУГА КЪМПАНИ възстановява всички суми, получени от потребителя, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от стоката.
34.2. ШУГА КЪМПАНИ възстановява получените от Потребителя суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.
34.3. ШУГА КЪМПАНИ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на продуктите обратно или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това кое от двете се е случило по-рано.
35. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на ШУГА КЪМПАНИ продукта в срок до 30 (тридесет) дни от упражняване правото на отказ, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба, респективно отказа си от стоката и желае да задържи стоката, като ШУГА КЪМПАНИ се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя сума.
36. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за: възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с нова, отбив от цената.

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes